Arnt Stamelart van Bruheze alias van Wedert (=Valkenswaard)

Mannelijk - na 1326


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Aantekeningen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Arnt Stamelart van Bruheze alias van Wedert (=Valkenswaard) 
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden na 1326 
  Persoon-ID I1709  kleinkinderen
  Laatst gewijzigd op 1 jan 1970 

  Gezin Clemantia 
  Getrouwd
  • (eerste huwelijk bruidegom) H.Vogel.
  Kinderen 
   1. Arnt van Bruheze,   ovl. vóór 1345
  Laatst gewijzigd op 30 aug 2014 
  Gezins-ID F740  Gezinsblad

 • Documenten
  doc-email/001709 vogels-bruhese.doc
  documenten/doc-email/001709 vogels-bruhese.doc

 • Aantekeningen 
  • Van: soc_nederlandse_adel@yahoogroups.com [mailto:soc_nederlandse_adel@yahoogroups.com] Namens Hans Vogels
  • Verzonden: zaterdag 14 februari 2009 18:19
  • Onderwerp: [soc_nederlandse_adel] BruhezeRe: Habraken omgeving Stiphout en Muels (Muls,Mols of Moels)
  • Hallo Gerard, Ik heb over deze Van Bruheze-tak de volgende stamreeks:
  • Arnt Stamelart, + na ... 1325,
  • getuigend leenman van de abdij Echternach (1271-1325) waarschijnlijk van de tienden te Valkenswaard, hertogelijk leenman voor het Bakelse leengoed Bruheze, leenman van Herlaar van de watermolen van Kerspe (Keersop) met de visserij en
   beemden te Riethoven, gegoed o.a. te Valkenswaard (Wedert), Dommelen, Bakel en Vlierden.
  • ------------------------------------------------------
  • Van: soc_nederlandse_adel@yahoogroups.com [mailto:soc_nederlandse_adel@yahoogroups.com] Namens Hans Vogels
  • Verzonden: dinsdag 24 maart 2009 20:29
  • Aan: soc_nederlandse_adel@yahoogroups.com
  • Onderwerp: [soc_nederlandse_adel] Van Bruheze
  • Hans en medebelangstellenden,
  • Inzake de herkomst van de familie Van Bruheze hebben we het volgende:
  • 1. Twee overleveringen inzake de afstamming uit het geslacht van de
  • ....heren van Horne. De een is in 1645 in druk verschenen en de
  • ....ander is in handschrift te vinden in een rond 1650 ingebonden
  • ....deel aantekeningen van Baron van Leefdael. Deze twee overleve-
  • ....ringen zal ik hierna achter elkaar weergeven.
  • 2. De heren van Horne en de (zij-)tak van Cranendonk zijn vanaf 1224
  • ....aantoonbaar gegoed in de regio Eindhoven-Cranendonk-Deurne-Son
  • ....en Breugel. Dat is ook het gebied waarin we eind 13e eeuw de
  • ....familie Van Bruheze zien opduiken.
  • 3. Er is inderdaad een wapenovereenkomst tussen het geslacht Van
  • ....Horne (met als hoofdtak de heren van Horne, Altena, Weert,
  • ....Cortessem, Herlaar, en als zijtak de heren van Cranendonk,
  • ....Eindhoven etc.). Er valt echter een kleurverschil te bespeuren.
  • ....De Van Hornes voeren drie rode hoorns met zilveren banden op een
  • ....gouden veld en de Van Bruhezes voeren drie zilveren hoorns met
  • ....gouden banden op een zwart veld. Er is bovendien ook nog een
  • ....´Hollands´ geslacht Van Oudshoorn dat drie zilveren hoorns met
  • ....gouden banden op een rood veld voerde. Dit geslacht duikt ook
  • ....eind 13e eeuw op.
  • 4. De Van Bruhezes vertonen de kenmerken van een jongere adelijke
  • ....tak. Ze bezitten leengoederen, verspreid liggende allodiale en
  • ....hertogelijke cijnsgoederene. Diverse telgen zijn aantoonbaar
  • ....als schildknaap. De bekende huwelijken van de Van Bruhezes in de
  • ....14e eeuw vertonen huwelijken binnen hetzelfde adelijke vlak, met
  • ....telgen van landadel en andere jongere adellijke takken hetgeen
  • ....duidt op een klassebewustzijn.
  • 5. De Van Bruhezes (opvallend in één tak te bespeuren) hebben ook
  • ....bemoeienis met de heren van Cranendonk en Eindhoven. Er zijn
  • ....twee transakties bekend waarbij goederen van de laatstgenoemden
  • ....werden aangekocht.
  • 6. Een vrij goed gedocumenteerde Van Horne familietak maar ook een
  • ....Van Cranendonk-tak waar weinig over bekend is. Ik ben zelf al
  • ....jaren af en aan bezig met een verbetering en aanvulling van
  • ....hetgeen de heer Klaversma in de jaren zestig gepubliceerd heeft.
  • 7. De oudste generatie in de Van Bruheze stamboom uit de twee
  • ....overleveringen in de persoon Justus is iemand die qua voornaam
  • ....niet te plaatsen valt. De naam lijkt fictief. De traditie dat
  • ....hij een jongere zoon van de ´graaf van Hoorne´ zou zijn kan een
  • ....echo zijn van een afstamming uit de heren van Cranendonk die
  • ....gezien wordt als een jongere zijtak van de heren van Horne. Ook
  • ....de aanduiding dat de stamvader gehuwd was met een dochter van de
  • ....graaf van Bentheim is een item dat beter past bij de oudste zoon
  • ....dan bij een jongere zoon. Ook dat zou een indicatie kunnen zijn
  • ....dat de Van Bruhezes afstammen uit de heren van Cranendonk. Dat
  • ....de ouders van Aert van Bruheze huwden tijdens de regeringsperiode
  • ....van hertog Hendrik II van Brabant en diens zus ´keizerin´ Maria
  • ....is een onderdeel in de overlevering dat chronologisch heel goed
  • ....past in hetgeen bekend is inzake stamvader Aert Stamelaert van
  • ....Bruheze. Zo zitten er in de overlevering tal van items die gewoon
  • ....kloppen hetgeen toch wel een vertrouwen in de afstamming uit
  • ....(echter niet via Justus)de Van Hornes (lees de Van Cranendonks)
  • ....wekt.
  • 8. De voorlopige conclusie is dan ook dat er een nog onbewezen maar
  • ....wel hoogstwaarschijnlijke afstamming is.
  • Een en ander is nog steeds onderwerp van studie zodat ik voorlopig me wil beperken tot de vermelde info in dit bericht.
  • Met vriendelijke groet,
  • Hans Vogels
  • Overlevering A.
  • "Hertoch Henrick van Brabandt hadde een suster, die den keyser van Romen ghetrout hadde, die eenen edelen man by haer metter woon hadde, zijnde haren camerlinck gheheeten Justus, een jongher soon van den grave van Hoorne. Ende by deselve
   keyserinne woonde een jonghe jouffrouwe, ghenaemt Catharina, dochter van den grave van Benthem, dewelcke by de voorschreven keyserinne tsamen gehouwelickt werden. Ende tot behulpe van den selven houwelycke gaf hertoch Henrick voorschreven,
   ter begheerte van de keyserinne, syne suster, den voorz. Justo, soon van Hoorne, het goedt gheheeten ten Brouhese met alle syne dependentiën, gheleghen onder die heerlickheyt Bakel bij Helmont, tot eenen Leene, groot zijnde omtrent vier
   hondert buynderen, ende noch andere groote wildernissen ende erfenissen streckende tot in de heerlijckheyt van Doerne, waervan namaels seven groote hoeven ghemaeckt zijn ende andere leengoederen, soo noch in de oude Brabandtsche
   leenboecken geschreven staet.
  • Heeft die voorz. Justus van Hoorne by jouffrouwe Catharina, gravinne van Benthem, verweckt eenen wettighen soone, ghenaemt Aert, die hem liet noemen Aert van Brouhese, nietteghenstaende sijn vader was een jongher soon van Hoorne. Welcken
   Aert van Brouhese troude een edel jonckvrouwe ende daerby verweckte dry soonen, te weten: Jan, Aert ende Pieter.
  • Welcke Jan, als oudste soon behielt alle dat goedt tot Bakel en Doerne voorschreven, waervan die van Brouhese in den Peel gedescendeert sijn.
  • Van Aert, den tweeden soon, zijn gekomen Aert Stamelaert, die behouden heeft die chijns-goederen, oock daer omtrent legghende, met eenighe van de voorz. Hoeven. Welcke Aert Stamelaert een soon hadde, gheheeten Jan, troude Stercken dochter
   tot Breda, daer van oock die van Nerevennen ghekomen sijn, die van Berchem en die van Elst.
  • Ende die jonghste soon Peter, daervan zijn ghekomen die van Brouhese in de Kempen, soo tot Baerl als tot Rijthoven.
  • Ende noch hadde die oude Aert van Brouhese seven dochteren, waer van daer twee tot Bynderen in 't clooster waren, waarvan Bynderen behouden heeft twee schoone hoeven ghelegen by Brouhese, gheheeten Rypelberch. Die ander dochter was
   bestaet aen de heer van Baerl, daer af die heer van Myerloe, graef tot Megen ghekomen is. Een ander dochter was bestaet aen eenen edelman, gheheeten Botnagel van Erp, waer van die van Erp ghedescendeert sijn. Een ander dochter was
   ghetrouwet aen die van Neerevenne, ende noch een ander aen die van Liedkercke.
  • Ende is die wapen van die van Brouhese drie silvere krommen hoorens met drie vergulde banden in een Swart (sabel) veldt ."
  • Aldus Thomas de Rouck (1592-1660), rentmeester en later burgemeester van Bergen op Zoom, ontleend aan een handschrift `onder die pampieren' van jhr. Hendrik van Halmale te Antwerpen.
  • Deze versie uit 1645 valt in druk (blz. 282)te lezen in:
  • Den Nederl. Herauld ofte Tractaet van waepenen en politycken Adel, Amst. 1645,
  • Taxandria jaargang 41 (1934), blz. 8-10, en http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_3518.htm
  • Overlevering B
  • "l'origines de la maison de Brouhese, sortie par vu cadet de la maison de Hoorne.
  • Als alle de ouders seggen was wijlen een keijserinne, die Henrick hertoge saeliger ghedachte suster was die bij haer eene dienaer hadde gheheeten Justus van Horne ende een jouffrou divers eenen graeven doghter van Bethem die welcke
   vergaende met wettijgen huwelijcken alsoo dat hertogh Henrijcke voors; ter beede der keijserinne sijne suster voors; hem verleende in reghte van Baeckel houdende in grooten omtrent 400 buijnderen ghelijck dat nogh aldaer geleeghen is ende
   inden leenboecken mijne geneedighe heere claerlijcken begreepen staedt ; alsoo is den reghten naem van Hoerne, hoewel hij van Bruijhesen heeten, ende noghtans van den ghetrouden bedde coome sijn,
  • item van den Justus is coomen eenen gheheijten.
  • Arent van Bruhese daer den voors; Justus, vaeder, ofte oude vaeder at was, die welcke Arent hadde 3 soonen. Die een heedt Aert Stammelert, die andere Jan ende den derde Peeter.
  • Van welcken Arent coomen sijn die possessore noch ter tijt Bruhese besitten ende in leenen, en die andere chijns goederen die bij desen leen liggende wel tot seeven hoeve toe.
  • Die andere broeder daer af geheete Jan hadde eene (soon HV) gheheete [Stammelert] welcke Stammelert eene soon hadde Jan; Welcke Jan hadden starcken dochter van Breda, van welcke starcken coomende sijn die van Nerven, van Berchum en vander
   Aesten daervan van coome Derijck van Bruijhese Jans soon.
  • Ende die derde Petter daer af hoevende is Uman van Bruijhese [Arnst soon] ofte van G[enpe].
  • Dijghelijcken hadde die selve Aert 7 dochters daer af die 2 waeren jouffrouwen van Bijnderen daer af het clooster nogh heeft ende [lijst ] twee hoeven bij Bruijheze gheleeghen beijden heetende den Rijpelbergh die andere dochtere waeren
   bestaet die een aen eenen heer [Willem] daer aff wonen is die heere van Mijerllo graef van Meghen ende sijn v[o]orders (ouders?). Die andere doghter waert bestaet aen eenen van Erpe gheheeten Bonagab daer alle die van Erpe afcoomen sijn.
   Ende een aen die van Gemert, ende aen die van Helrix, welcke geslaghte ende maeghtaele nogh ghesaementlijcke die daer af coomende sijn die waepenen van Bruijheze houden ende setten voor een vierde deel ofte aghten deel.
  • Welcke waepenen sijn drij hoevens van silver in een veldt van sabel te weten nu Swart met gulde banden.
  • Item soo ofte waer dat alle die ingesetenen van Bruijheze te wetten Helmont, Baeckel, Doerne en Vlierden spreecke ende neven waecke op die paelen Aerts van Bruijhesen.
  • Ende wat dit schrift onderteeckent bij mij Gerijt van Meghen alias Brouhese."
  • Aldus een afschrift in Collectie van Leefdael; Rijksarchief Noord-Brabant (BHIC); toegang 350; inv.nr. 2; folio 314; ca.1650.