Aert van Broeckhoven[1]

Mannelijk ca. 1490 - 1554  (~ 64 jaren)


Persoonlijke informatie    |    Aantekeningen    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Aert van Broeckhoven 
  Geboren ca. 1490 
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden tussen 14 jun 1554 en 1559 
  Persoon-ID I13686  kleinkinderen
  Laatst gewijzigd op 1 jan 1970 

  Vader Jan van Broeckhoven,   geb. ca. 1445,   ovl. vóór 5 jun 1517  (Leeftijd ~ 72 jaren) 
  Moeder Onbekend 
  Gezins-ID F5863  Gezinsblad

  Gezin Janneke de Bont 
  Kinderen 
   1. Wouter van Broechoven,   geb. 1522
   2. Jan van Broechoven,   geb. ca. 1525,   ovl. tussen 1552 en 1558  (Leeftijd ~ 27 jaren)
   3. Gherit Aertsen van Broekhoven,   geb. ca. 1530, Besoyen,NB,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 1600  (Leeftijd ~ 70 jaren)
   4. Dimphna van Broechoven,   ovl. vóór 1584
   5. Hendrixke van Broechoven,   ovl. mrt 1618, Berkel,NB,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   6. Janneke van Broechoven,   ovl. 11 aug 1617, Berkel,NB,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Laatst gewijzigd op 30 aug 2014 
  Gezins-ID F5857  Gezinsblad

 • Aantekeningen 
  • natuurlijke zoon. Hij wordt in 1522 genoemd als pachter van de hoeve in "klip in de scaar" (SAH, sH, R 1296, f 200v, 7 juli 1522.)
  • Het bewijs dat de bovenstaande Aert van Broechoven, die trouwde met Janneke Gerrit Wouter de Bont de natuurlijke zoon is van de Jan van Broechoven de bezitter van het goed Broechoven was, volgt uit het combineren van een acte betreffende
   de verkoop van het leen "clappend scoor" (SAH, sH, R 1296, f 200v, 7 juli 1522.) , een Tilburgse schepenacte van 15 mei 1552 (RAT, Tlb, R 298, f 7r, 15 mei 1552. ) waarbij Aert een erfelijke thijns uit een van de hoeven van het goed
   Broekhoven krijgt - ook nog genoemd in een tilburgse schepenacte van 7 december 1600 - en uit de delingsacte van de kinderen van Aert Janssen van Broechoven en Jenneke Gerrit de Bont.
  • De acte uit 1552 waarin een erfelijke chijns aan Aert van Broechoven werd toegekend uit de goederen te Broechoven (RAT, Tlb, R 298, f 7r, 15 mei 1552.) luidt: …Jonkvrouw Beatris van Coulsteren dochter van wijlen Geerbrandt van Coulsteren
   met haar momber… hebben geloofd als schuldenaars te betalen aan Jan zoon van Aert van Broechoven natuurlijke zoon van wijlen Jan van Broechoven ten behoeve van deze Aert, zijn vader voors., een jaarlijkse en erfelijke cijns van 18 karolus
   guldens .. uit 3 hoeven, die de voors. jonkvrouw heeft liggen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Broechoven ….
  • In de delingsacte van de kinderen van Aert Jansen van Broechoven en Jenneke Gerrit de Bont (RAT, Otw, R 263, f 81-83, 4 januari 1559.) wordt de betreffende thijns ook genoemd: ….so is de voorschr. Kijnder (=Dierck en Heijliger) Jans
   van Broechoven ten deelen gevallen… noch xviii gulden / stuivers op Beatrix van Broechoven ….
  • Ook in een Tilburgse schepenacte van 7 december 1600 (RAT, Tlb, R 346, f 49r, 7 december 1600.) wordt deze thijns nog genoemd, als zijnde terecht gekomen bij Dirck Jansen van Broechoven, zoon van Jan Aert Jansen van Broechoven: Dirck
   soone wijlen Jan Aertssoon van Broechoven eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van achthien carolus gulden (…), welcke chijns jouffrouwe Beatrix van Colsteren dochter wijlen Gerbrand van Colsteren metten momber (…) gelooft hadden als
   principael schulder te gelden, te gheven ende wel te betalen Jannen den soone van Aerdt van Broechoven natuurlijcke soone wijlen Jan van Broechoven tot behoeff desselfs Aerdt, sijns vaders voirscreven op Sint Servaesdach Bisschop uijt ene
   van de achterste drije hoeven (…) ter plaetse gehijten Broechoven bij de huijsinge Jouffrouwe Beatrix ende Joncheer Willem (…) Dirck bij erffdeijlinge tegen sijn mede erffgenamen (…) aengedeijlt ende verstorven….
  • Aert Jansen van Broechoven verwerft vele goederen, en aan ieder van zijn kinderen wordt een hoeve of huis met bijbehorende gronden toebedeeld in 1558. Hij komt - vooral rond 1550 -vele malen voor in de schepenprotocollen van Oisterwijk en
   Loon op Zand. Vaak is hij daarbij de financier bij onroerend goed transacties. Ook doet hij vele transacties met Joncker Dirck van Greevenbroeck, heer van Loon. Nooit wordt hij genoemd als schepen of schout. De kinderen van Aert Jansen van
   Broechoven en Janneke Gerit de Bont volgen uit de delingsacte op 4 januari 1559 voor de schepenen van Oisterwijjk (RAT, Otw, R 263, f 81-83, 4 januari 1559.)….Wouter ende Gerit, zonen wijlen Aert Janssen van Broechoven daer moeder aff
   was Jenneke dochter wijlen Gerits de Bont. Michiel Willem Laureijsen als man ende momboir Jenneke sijne huijsvrouwe; Aert Mertenssen de Meijer als man ende momboir Dingsen sijne huijsvrouwe; Peeter Ariens de Lepper als man ende momboir
   Hendrixken sijne huijsvrouwe; gesusteren, dochters Aertsen van Broechoven ende Jenneke voorscreven. Ende Robbert Lambert Leijnen ende Huijbert Jan Wouterssen als momboirlijken hun geset en geordineert van Heijliger en Diercken onmondige
   zonen wijlen Jan zone van Aertsen voorscreven (…). Ende hebben… met malcander gemaeckt en gedaen (…) erffdeijlinge van de goederen henlieden aenbecomen en achtergelaeten van hunne ouders… .
  • Via deze boedelscheiding kregen alle kinderen van Aert Jan van Broekhoven een hoeve / huis, diverse stukken land en rentes:
  • … is voirscreven Wouter ten deel gevallen een stede, te weten huijs, hoff, schuer ende andere timmeringe met haeren gronden ende toebehoirten xxiiij lopens oft daeromtrent begrepen, zoe groot ende cleijn als deselve toendertijt van Aert
   Dircx stede gedeijlt is, gelegen inde prochie van Oisterwijck in Udenhout aent sant tussen erffe Aert Dircx (…) ende tussen (..) de hoeve van Tongerloo……
  • ..Geriden is ten deel gevallen een hoeve met alle haere rechten ende toebehoirten zoe groot ende cleijn als wijlen Aert van Broechoven deselve hoeve tegen de gerechten vande testamente wijlen Heijlken dochter wijlen Reijnen vande Hoevel
   (…) bij opdrachtten erffelijck vercregen hadde, nyet daerinne achtergelaten oft uitgescheijden, behalven oftt uitgenomen een stuck beemd genoempt den Schoorbeempt, dewelcke Peeter Ariensen (de Lepper) hebben zal…
  • ..sal Michiel Willemssen hebben ende erffelijck bezitten een stede met alle haeren rechten ende toebehoirten waer oft tot wat plaetse deselve gelegen is, dewelcke Aert van Broeckhoven tegen Claas Ghijsbertsen van Goirle ende zijne
   kijnderen toenderentijt gecocht heeft nyet daer aff uitgescheijden…
  • … Peter Arien de Lepper is ten deel gevallen ende erffelijck aengecomen een hoeve, te weten: huijs, hoff, schuer, schapskoije, schop met haeren grond … ende andere rechten ende toebehoirten, gelegen inde prochie van Oisterwijck in
   Udenhout, zoe groot ende cleijn als Aert van Broeckhoven deselve hoeve vercregen heeft tegen de erffgenamen van wijlen Gijsbert van Bladel….
  • … Aert Martense zal hebben, houden ende erffelijck bezitten een hoeve met … met allen haeren rechten ende toebehoirten zoo groot en cleijn als deselve tegen de heer van Loon bij erffwisselinge vercregen is, gelegen in de prochie van Loon
   aent ven tussen de erffgenamen heer Jacop Sanders ende tussen de gemeijnt van Druenen…(Opmerking: Is dit een deel van 't Clappend Schoor, die immers gelegen was tussen Gheert Sanders en de ghemeijnt tsand = Drunen?19).
  • … zoe is de voorschr kijnder van Jan van Broechoven ten deel gevallen ende erffelijck aengecomen een huijs ende hoff met zijnen gronden ende toebehoirten metten weijke ende de langen beemd daeraen liggende ende een schoor xvi loopens
   oft daeromtrent begrepen, gelegen inde prochie van Oisterwijk aent sant tussen … ende tuseen erffe van Laureijs tonen met meer anderen (…) noch xviii guldens / stuijvers op Beatrix van Broechoven…
  • Op 10 december 1563 (RAT, LoZ, R 57, f 323, 10 december 1563.) delen de kinderen nog een aantal rentes en chijnsen die Joncker Dirck van Grevenbroeck aan Aert Jansen van Broechoven verschuldigd was.
  • nog een akte website Edelbroek w-0039:
  • [RAT. Loon op Zand. R 57 f 30r d.d. 1-8-1548.
  • ARNT Jansse van Broechoven als man en momboir van JENNEKE zijn wijff een dochter Gerit Wouterszn. de Bont, heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Jan Peter Faessenzn. eene ackerlants geheten den vorstenacker in zijnder grote gelegen in
   de parochie van Venloon op ten waterlaet metten oistenzijde neffen erffenisse Gerit Corneliszn. metter westenzijde neffen den erfgenamen Peeter Geritszn. streckende 't stegen aen eene gemeijne weg. Welcke ackerlant den voorschr. Arntden
   aenbestorven is met meer erffenisse van de voorschr. Geritden de Bondt gelijck dat in schepenen deelbrieven van Venloon daerop gemaeckt, volcomentlijck begrepen is. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaan ende vertijen alsoo
   gewoonlijck ende recht is. Gelovende Arnt voorschr. alle schulden betaelt op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende verkrijgende, Jannen den voorschr.
  • ackerlandts te waeren alzoo men erffenisse schuldig is te waeren ende allen comer af te doen. De voorschr. Jan zal uit voorschr. ackerlandts erffelijck betaelen des heeren grontchijns van Loon 1 1/2 stuivers ende 1 penning met alsulcke
   voorwaerden toe gedaen dat de voorschr. Jan aen de oostenzijde van de voorschr. ackerlandts den voetpat erffelijcke ongetuijlt laten liggende zal, ten gerieve van degene die daer recht toe hebbende. Hier is bij gestaen de voorschr. Gerit
   Corneliszn. ende heeft daer oock inne ge.senteert dat den pat alzoo voorschr. is zal blijven liggen tot een gesch. tussen den voorschr. Jan ende Geritden Cornelissen voorseijt. Testes, Goijaerdt Jansse ende Peeter Peetersse. Actum anno
   1548 op den eerste dag augustus.].
  • .
  • [Aert Jans Aertse van Broechoven verwerft vele goederen, en aan ieder van zijn kinderen wordt een hoeve of huis met bijbehorende gronden toebedeeld in 1558. Hij komt - vooral rond 1550 -vele malen voor in de schepenprotocollen van
   Oisterwijk en Loon op Zand. Vaak is hij daarbij de financier bij onroerend goed transacties. Ook doet hij vele transacties met Joncker Dirck van Greevenbroeck, heer van Loon. Nooit wordt hij genoemd als schepen of schout. De kinderen van
   Aert Jansen van Broechoven en Janneke Gerit de Bont volgen uit de delingsacte op 4-1-1559 voor de schepenen van Oisterwijk:
  • Schepenbank Oisterwijk R263 (1559), folio 81-83.
  • : "….Wouter ende Gerit, zoonen wijlen Aert Janssen van Broechoven daer moeder aff was Jenneke dochter wijlen Gerits de Bont. Michiel Willem Laureijsen als man en momboir Jenneke sijne huijsvrouwe; Aert Matheussen de Meijer als man en
   momboir Dingsen sijne huijsvrouwe; Peeter Ariens de Lepper als man en momboirHendricxken sijne huijsvrouwe; gesusteren, dochters Aertsen van Broechoven ende Jenneke voorsch. En Robbert Lambert Leijnen ende Huijbert Jan Wouters als
   momboirlijken hun geset en geordineert van Heijliger en Diercken onmondige zoonen wijlen Jan zoone van Aert voorschr. En maecken inden name en vanwege de onmondige kijnder voorschr… met malcander gemaeckt en gedaen … erffdeijlinge van de
   goederen henlieden aenbecomen en aenbestorven van hunne ouders…".
  • Via deze boedelscheiding kregen alle kinderen van Aert Jan van Broekhoven een hoeve / huis, diverse stukken land en rentes:
  • "… is voorst Wouter ten deel gevallen de stede, te weten huijs, hoff, schure… met hunne gronden en toebehoirten XXIII loopens land begrepen, so groot en cleijn als deselve … van Aert Dircx stede gedeijlt is, gelegen inde prochie van
   Oisterwijck in Udenhout aent sant tussen erffe Aert Dircx voorschr en tussen de hoeve van Tongerloo…….
  • .Geriden is ten deel gevallen een hoeve met alle haare rechten ende toebehoirten soo groot en cleijn als wijlen Aert van Broechoven deselve hoeve…. testamente wijlen Heijlken dochter wijlen Reijnen van Hoevel… hadde…. Nyet afgescheijden,
   behalven ist uitgenomen een stuck beemd genoempt den Schoorbeemd, dewlcke Peeter Ariensen (de Lepper) hebben zal….
  • .sal Michiel Willemssen hebben…een hoeve met alle haere rechten ende toebehoirten…… de welcke Aert van Broeckhoven tegen Claas Ghijsbertsen van Goirle en zijn kijnder toenderentijt gecocht heeft nyet daer aff gescheijden….
  • … Peter Arien de Lepper is ten deel gevallen een hoeve, te weten: huijs, hoff, schure ende schapskoij, schop inde prochie van Oisterwijck in Udenhout, zoo groot en cleijn als Aert van Broeckhoven ….vercregen heeft tegen de erffgenamen van
   wijlen Gijsbert van Bladel.
  • … Aert Martense zal erffelijck beziteen een hoeve met … met allen haere techten en toebehoirten zoo groot en cleijn als de selve tegen de heer van Loon bij erffwisselinghe vercregen ist, gelegen in de prochie van Loon aent ven tussen de
   erffgen heer Jacop Sanders en tussen de gemeijnt van Druenen…(Opmerking: Is dit een deel van 't Clappend Schoor, die immers gelegen was tussen Gheert Sanders en de ghemeijnt tsand = Drunen? 19).
  • … zoo is de voorschr kijnder van Jan van Broechoven ten deel gevallen een huijs en hoff met zijnder gronden en toebehoirten metten weijlant(?) en langen beemd daeraan liggende en een schoor XVI loopens…(herkomst niet vermeld!)….noch XVIII
   guldens / stuijvers op Beatrix van Broechoven…].
  • .
  • [Op 10-12-1563 40 delen de kinderen nog een aantal rentes en chijnsen die Joncker Dirck van Grevenbroeck aan Aert Jansen van Broechoven verschuldigd was:
  • RAT. Loon op Zand. R 57 f 323v d.d. 10-12-1563.
  • Wij Joist Peeterssoon ende Jacop Janssoon de Bont, schepenen in Venloon doen condt dat voor ons gekomen zijn Wouter Artsse van Broochooven, Geeridt zijn broeder, Michiel Willemsse hen swager, Arnt Mertens hen zwager absent, Peeter Adriaen
   de Lepperszoone ende Heijliger Jansse van Broochooven ende Dirick zijn broeder beijde alsnog onmondig zijnde ende niet tegenwoordig zijnde, voor welcke Arnt ende des voorn. Jans kijnder die voorn. Wouter ende Huijbert Jan Wouterszn.
   geloofden ende instonden. Ende hebben bekent een scheidinge ende deijlinge gemaeckt te hebben van zommige achtergelaten renten hender ouders. Overmits welcker delingen Wouter voorgen. te deele gevallen is de helft van alsulcke 24 gld. 's
   jaers metten hooftpenningen als Joncker Dirick van Greevenbroock Heer van Loon hen schuldig is ende gelooft heeft te betalen, daer Michielen de andere helft af te delen gevallen is volgens brieven de Venloon in data 1561 den 11e dach in
   augustus. Ende hebben 't hem opgedragen ende gelooft te waren onder conditien ofte hij met recht ontwaert worden zij dat malcanderen zullen helpen dragen ende betalen. Actum den 10e dach december anno 1563. Wouter voorgen. heeft die
   voorschr. helft opgedragen Michielen Willemszn. met de brieven daeraf zijnde. Testes et actum ut supra.
  • Overmits welcker delingen Geeritden ende Arntden voorn. te deelen gevallen is eene chijns ofte rente van 18 gld. 's jaers daer Geerit jaerlijcks af hebbende ende opbueren ofte ontvangen zal 12 gld. ende Arnt 6 gld. die Joncker Dirick van
   Greevenbroock gelooft heeft te vergelden uit zijnder hooven bij 't slot gelegen volgens brieven van Venloon in data 1554 den 20e juni. Nog is Artden te delen gevallen 6 gld. 's jaers van 30 gld. 's jaers die mijn Heer van Loon oock
   schuldig ende gelooft heeft in een brief voorn. daer Geerit den brief af heeft ende gelooft heeft hen te leenen als 't van noode zijn zal.
  • Overmits welcker delingen den voorgen. Peeter, Heijliger ende Dirick te deele gevallen is 25 gld. 's jaers spruijtende uit 30 gld. 's jaers die Joncker Dirick voorn. oock schuldig is gelooft heeft volgens brieven van Venloon in data 1554
   den 20e juni, die Peeter in zijnen bewaring heeft ende gelooft altijt hen te leenen als 't van noode zal zijn. Ende hebben 't hen opgedragen met de brieven etc. onder conditie als voor. Actum ut supra].

 • Bronnen 
  1. [S425] DBL Wim Cöp: Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven, VII quinquies.