Aantekeningen


Treffers 1 tm 50 van 10,106

      1 2 3 4 5 ... 203» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
1 " Genealogie Tettero(o): Een Delflandse tak, vanaf ca. 1550, Rotterdam 2000, door A.J.M. Tetteroo van Tetrode, Arent (I4924)
 
2 " Genealogie Tettero(o): Een Westlandse tak, vanaf ca. 1600-1900, Voorburg 2000, door W.C. Tettero van Tetrode, Arent (I4924)
 
3 " Genealogie van Tetrode 1300-1600, Voorburg 2000, door W.C. Tettero van Tetrode, Arent (I4924)
 
4 die Doncker, Jan Aernts (I1585)
 
5 "Adels- und Königsfamilien im Spiegel ihrer Memorialüberliegerung" v. Schweinfurt, Heinrich I Markgraf (I8343)
 
6 "Am 18. September 1017 starb Markgraf Heinrich, der Stolz der Ostfranken. Der Kaiser trauerte sehr um ihn." Die Nachricht findet sich in der Chronik Bischofs Thietmar von Merseburg. Der sächsische Geschichtsschreiber des frühen 11.
Jahrhunderts übertrieb nicht, als er seinen Verwandten orientalium ducus Francorum, den "Stolz der Ostfranken", nannte. Heinrich zählte in der Tat zu den angesehensten und mächtigsten Persönlichkeiten in Franken. Er gehörte damit dem
Geschlecht der Markgrafen von Schweinfurt an, die mehr als 100 Jahre lang die politischen Verhältnisse zwischen Main und Donau nachhaltig beeinflußten. 
v. Schweinfurt, Heinrich I Markgraf (I8343)
 
7 "Bouwman Ambacht Wassenaar ("Voorenbroek") 1555, leenman van Raephorst vermeld 26-11-1572 van Wou, Pieter (I15616)
 
8 "Bruidegom legt over extract uit het Dootregister ten blijke dat sijne voorige vrouw op den 15 september deses jaers op het St.Janskerkhov is begraeven, als mede acte ter secretarie alhier gepasseert, waarbij Peter Benst, grootvader
maternel en Aeltje van de Graeff, verklaeren dat den bruidegom gene goederen besit om daer van inventaris ten behoeve van sijne kinderen te maeken." 
Gezin F882
 
9 "Cornelis Willemse van der Pluijm 25 j schipper zoon en Goverd Groenenveld 37 j bouwman geen bloedverwant verklaren dat op 11-08-1847 om 6 uur smorgens is overleden Willem van der Pluijm eerst weduwnaar van Johanna van Dintere, laatst
echtgenoot van Francisca van Hees zonder beroep won te Dussen is overleden. leeftijd 93 jaar en 1 maand van beroep winkelier, zoon van Cornelis van der Pluijm en Helena van Dongen beiden overleden." 
van der Pluijm, Willem Cornelis (I1831)
 
10 "De Grote" ; 'der Grosse' Odo I (I19399)
 
11 "de Jongen" ; "le Jeune" d' Austrasia, Clotairené II (I19403)
 
12 "Der Herzog von Lotharingien im 10. Jahrhundert" van Luxemburg, Friedrich I. Graaf (I8061)
 
13 "Die Andechs-Meranier in Franken und ihre Rolle in der europäischen Politik des Hochmittelalter" v. Schweinfurt, Heinrich I Markgraf (I8343)
 
14 "Die Babenberger" v. Schweinfurt, Heinrich I Markgraf (I8343)
 
15 "Die Herkunft der Aribonen" v. Baiern, Hartwich II Pfalzgraf (I8295)
 
16 "Dieden(s), Dedden(s), Didens, Didden(s), Ditte(n) : patronymicum of the Germanic diet name (Theud< >), like Diederik, 1379 Diederic de Coe Diddeken, Diest; 1385 Wilhelmi dicti Didden, Tongeren; 1560 Jan Didden, Kortessem-Antw; 1581,
Marie Didden, Luik 
Didden, n.n. (I18866)
 
17 "During his many campaigns, Harald allowed his hair to grow long and tangle into dread-locks, vowing that he would not cut his hair again until he was king of all Norway. Thus he had become known as Harald Mop-hair, at least behind his
back. At first, Harald ruled primarily in the Southlands and Uplands. Jarl Hakon and his comrade, Rognvald of Mere, had originally fought against Harald Mop-hair, but eventually they realized that they had more to gain as Harald's allies
than his enemies. Harald made Rognvald Jarl of North and South Mere and of Raumdall after his victory at Solskiel over Hunthjof, King of Mere, and Nokve, King of Raumdall. When Harald had finally conquered all of Norway, it was Rognvald
Eysteinsson, Mere-jarl, who cut Harald's hair and gave him the new name, Harald Fine-hair." 
av Möre, Rognvald Jarl (I8255)
 
18 "Erzählende genealogische Stammtafeln" v. Schweinfurt, Heinrich I Markgraf (I8343)
 
19 "Geschichte des Herzogtums Lothringen" van Luxemburg, Friedrich I. Graaf (I8061)
 
20 "Geschichte des Herzogtums Lothringen" v. Eenham, Godefred Markgraf (I9699)
 
21 "Heinrich II Herrscher am Ende der Zeiten" v. Baiern, Hartwich II Pfalzgraf (I8295)
 
22 "Heinrich II.Herrscher am Ende der Zeiten" v. Schweinfurt, Heinrich I Markgraf (I8343)
 
23 "Hertoch Henrick van Brabandt hadde een suster, die den keyser van Romen ghetrout hadde, die eenen edelen man by haer metter woon hadde, zijnde haren camerlinck gheheeten Justus, een jongher soon van den grave van Hoorne. Ende by deselve
keyserinne woonde een jonghe jouffrouwe, ghenaemt Catharina, dochter van den grave van Benthem, dewelcke by de voorschreven keyserinne tsamen gehouwelickt werden. Ende tot behulpe van den selven houwelycke gaf hertoch Henrick voorschreven,
ter begheerte van de keyserinne, syne suster, den voorz. Justo, soon van Hoorne, het goedt gheheeten ten Brouhese met alle syne dependentiën, gheleghen onder die heerlickheyt Bakel bij Helmont, tot eenen Leene, groot zijnde omtrent vier
hondert buynderen, ende noch andere groote wildernissen ende erfenissen streckende tot in de heerlijckheyt van Doerne, waervan namaels seven groote hoeven ghemaeckt zijn ende andere leengoederen, soo noch in de oude Brabandtsche
leenboecken geschreven staet. 
van Bruheze alias van Wedert (=Valkenswaard), Arnt Stamelart (I1709)
 
24 "In 1623 stonden te Borken in Westfalen Roomsch-Katholieken en Protestanten vijandig tegenover elkaar. De Bisschop van Münster hief alle rechten op, wegens Religionserneuerung. Dit, in verband met plunderingen en brandstichten, deed vele
Protestanten besluiten zich in Nederland te vestigen. 
Becking, Johan (I13759)
 
25 "It has been stated that the kingship of Dal Riata was moved to Scotland with Fergus mac Earca and his descendants, and that later in the 6th century the lords of the Dal Riata in Ireland were also allied with their southern neighbors,
the Dal Fiatach." Ancient Uladh-Kingdom of Ulster-Uladh, from Ireland's History in Maps. 
ou Scotia, Rearghus (I9520)
 
26 "Item noch bavengemelten Jacob Sebiss gerichtsraed gepacht den Nass, Frederik (I7255)
 
27 "Kaiser Konrad II. und seine Zeit" van Luxemburg, Friedrich I. Graaf (I8061)
 
28 "l'origines de la maison de Brouhese, sortie par vu cadet de la maison de Hoorne. van Bruheze alias van Wedert (=Valkenswaard), Arnt Stamelart (I1709)
 
29 "le Pieux" de Vrome, Lodewijk I (I4659)
 
30 "On the voyage Sigurd's brother, Earl Rognvald of More, received the Earldom of Orkney from King Harald as compensation for the loss of his son, Ivar. Rognvald had no intentions of staying in the islands so passed the Earldom on to
Sigurd, who became Earl Sigurd I of Orkney." 
av Möre, Rognvald Jarl (I8255)
 
31 "Otto III." v. Schweinfurt, Heinrich I Markgraf (I8343)
 
32 "sijns verstants niet machtich" Jacops, Jacop (I16207)
 
33 "sijns verstants niet machtich" Jacops, Jacop (I16690)
 
34 "Studien zur Herrschaftsgeschichte des fränkischen Adels" v. Schweinfurt, Heinrich I Markgraf (I8343)
 
35 "The Age of Christ, 498 recte 503. The twentieth year of Lughaidh. Fearghus Mor, son of Erc, son of Eochaidh Muinreamhair, with his brothers, went to Alba Scotland." Eochaidh Muinreamhair (I9522)
 
36 "There is a strong resemblance to a diet-name (Germanic 'theud< >' or 'thiod' = 'people'), more specificaly a familiar form of the given name 'Diederik' (from the Germanic 'theud< >' and 'rikja' meaning 'ruler of a people') Didden, n.n. (I18866)
 
37 "Wij schepenen der heerlijckheyt van Baertwijk gelegen inden lande van Heusden inde langestraet certificeren voor de gerechte waerheyt, als dat Corstijaen Hendriczn Maes jongh man sijnde gebortig alhier van wettige ouders, wiens vaeder is
alhier geweest, borgemeester, schepen ende Heilige Geestmeester welcken voornoemde Maes alhier Staet ter goeder naem, faem, eere ende reputatie sonder dat wij tot noch toe ietwes anders te contarie hebben gesien verseeckende ende alsoo den
selven ons heeft verclaert van intentie ende meeninge te wesen, omme een reijse te doen naar Vrancrijck, Parijs, ende elders, versoeckende dien 'thalven dat den voornoemde requirant Maes gelijck als voor schreven staet voor een eerlijck
jonghman alomme daer voren mach werden erkent ende bij aldien den selve inde voornoemde wagie ende andere affairen, ter contrarie ietwes ofte eenige rescontre mochte comen te ontmoeten, als een eerlijck jonghman, daer behoorlijck werde
geassisteert, ende in oirconden der waerheyt soo hebben wij Schepenen voornoemt onse respectie zegele op't spacium van desen doen drucken op den vierden dach van oktober int jaer ons Heren 1666." 
Maas, Christianus (I1261)
 
38 "zijn gecompareerd voor Jan Driessen en Frans Wouterszn, schepenen in de heerlijkheid Druenende kijnderen en erffgenamen van wijlen Michiel Gerards bij Maeijcke Tijssen, zijne wettige huijsvrouwe inden ersten houwelijck verweckt, als
naementlick: Mathijs Chielen, Gerart Chielen ende Anthonis Adriaensen als man ende getrout hebbende Lijntken Michielen zijne wettige huijsvrouwe, ende hebben onderlinge gemaeckt eene erffscheijdinge van alle de erffgoederen bij haar ouders
metter doot achtergelaeten". 
Muscus, Catharina (I17138)
 
39 "zijn gecompareerd voor ons Franz Wouters en Adriaan Jan Olieslaeger, schepenen binnen de heerlijkheid van Drunen;. Geraertsen, Michael (I17131)
 
40 "… is voorst Wouter ten deel gevallen de stede, te weten huijs, hoff, schure… met hunne gronden en toebehoirten XXIII loopens land begrepen, so groot en cleijn als deselve … van Aert Dircx stede gedeijlt is, gelegen inde prochie van
Oisterwijck in Udenhout aent sant tussen erffe Aert Dircx voorschr en tussen de hoeve van Tongerloo……. 
van Broeckhoven, Aert (I13686)
 
41 "…Domicella Heylewigis, relicta Wilhelmi quondam dicti de Broechoven, …. Woltherus dictus Bac et Henricus, fratres, filii domicelle Heylewigis et quondam Wilhelmi predictorum… duodecimam partem…totius antique decime consistentis in
Westilborch… vendiderunt Huberto Bac de Westilborch…". 
van Broechoven, Wilhelmus (I1436)
 
42 #17 Cour de Bolland, reg.20, p.15, 07 01 1704. (www.acomeliau.net) Swinnen, Gertrudis (I18301)
 
43 $12-1637: Amout Brouwer te den Haag voor Pieter de Gier te Zaltbommel bij dode van Agnes de Burchgrave, diens moeder, LRK 147 c.Altena fo. 14-15. de Burggraaff, Jan Gerardsz (I9945)
 
44 'au Grand Pied' met de grote voeten de Laon, Bertrada (I8400)
 
45 (+1056/1059) van Arlon, Walram II (I635)
 
46 (1) Gerard, zoon uit het eerste huwelijk van Johan van Strijthagen, werd "bouwmeester" van de Duitse Orde, later landcommandant van de Balie Biezen. van Strijthagen, Johan (I11940)
 
47 (1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-01-1626 in Loon op Zand NL met Maria Hendriksdr Kolsters, nadat zij op 08-11-1625 in Loon op Zand NL in ondertrouw zijn gegaan. Zij is begraven op 23-12-1648 te Loon op Zand NL. Oostvogel, Aert (I14060)
 
48 (1061) van Arlon, Walram II (I635)
 
49 (1491) okt. 25. Nicolaus van Berkel vermaakt zijn hoeve, gelegen te Sint-Oedenrode, genaamd die Hoeve ter Teynden, met huizing en toebehoren, zoals gebruikt door Wilhelmus Faes en leenroerig aan de hertog van Brabant, en een kamp weiland
daarnaast in de gemeente Schijndel aan mr. Johan van Berkel en Nicolaus van Berkel, zijn natuurlijke zoons, na zijn dood. Zij moeten Katharina, zijn huishoudster, en Oda, zijn natuurlijke dochter, na zijn dood onderhouden en hun erfdeel
uitkeren, (R.A. in N.B., ‘s-Hertogenbosch, R 1261, f. 111). 
van Berckel, Jan (I10747)
 
50 (1554: koop & verkoop Swertvoortbeemd, rente, rente, aflossing) van de Snepscheut, Willem (I17360)
 

      1 2 3 4 5 ... 203» Volgende»